دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش 600,000 %60.00
2 شرکت سبدگردان کوروش 400,000 %40.00