ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - محله ساعی،ولیعصر-خ ولیعصر- ک ساعی یکم ،پ1 ط8 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران - محله ساعی،ولیعصر-خ ولیعصر- ک ساعی یکم ،پ1 ط8 02145664000