جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 892,549 90.09 881,462 89.27 863,407 89.49 893,881 91.41
اوراق مشارکت 57,002 5.75 80,935 8.2 80,150 8.31 64,671 6.61
سپرده بانکی 19,744 1.99 4,859 0.49 10,084 1.05 13,677 1.4
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 1,441 0.15 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 19,986 2.02 20,163 2.04 11,126 1.15 5,619 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 313,769 31.67 299,693 30.35 296,110 30.69 297,140 30.39